Välfärdsteknologi och miljöanpassningar


Publikationstyp: Rapporter

Utgivningsår: 2015

Antal sidor: 24

Artikelnummer: 2015:2-pdf

ISBN 978-91-980064-8-3 (pdf)

Sammanfattning

Goda exempel från särskilt boende och daglig verksamhet för personer med nedsatt beslutsförmåga.

I skriften redovisas några insatser som gjorts för personer med nedsatt beslutsförmåga och hur insatserna har bidragit till att personerna idag är mer delaktiga i sin egen vardag.

Personer med kognitiva funktionsnedsättningar kan ha nedsatt beslutsförmåga. Till exempel personer med demens eller personer med utvecklingsstörning. För att kunna vara delaktig i beslut som rör den egna vardagen och livssituationen är det viktigt att förstå vilka behov en person har och vilket stöd som kan hjälpa.

Myndigheten för delaktighet har undersökt förutsättningarna för att förebygga och minska tvång och begränsningar inom vård och omsorg för personer med nedsatt beslutsförmåga. Vi har låtit fem kommuner bedriva försöksverksamhet i syfte att ta reda på om välfärdsteknologi och miljöanpassningar kan bidra till detta.

Skriften är framtagen inom regeringsuppdraget - Teknisk utveckling inom vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga.

Senast granskad: 2015-03-04