Om att göra tillgängligt

Att göra tillgängligt innebär att identifiera och undanröja hinder så att personer med funktionsnedsättning kan vara fullt delaktiga i samhällslivet.

Begreppet tillgänglighet används för att beskriva hur pass väl en verksamhet, plats eller lokal fungerar för personer med funktionsnedsättning. Det gäller lokalers fysiska beskaffenhet, tillgången till information och ett bra bemötande.

Bristande tillgänglighet är när en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är vägledande för funktionshinderspolitiken och hur offentliga sektorn ska arbeta med konventionen som grund. Tillgänglighet är en princip som går igenom hela konventionen.

Enligt Förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken ska myndigheters lokaler, verksamheter och information vara tillgängliga för alla. Varje myndighet måste därför analysera sin egen verksamhet och ta ställning till vad tillgänglighetskraven innebär specifikt för dem. Många hinder är enkla att åtgärda och små åtgärder kan göra stor skillnad. Det som är bra för personer med funktionsnedsättning är bra för alla.

I filmerna nedan visas några tankeväckande exempel på tillgänglighet i arbetslivet.

Se på film


Senast granskad: 2016-09-13