Starta tillgänglighetsarbetet

Här ges förslag på hur tillgänglighetsarbetet kan läggas upp i en myndighet, landsting, kommun, eller organisation.

För att åstadkomma tillgänglighet måste funktionshindersperspektivet finnas med i all planering och i alla beslut och processer som rör den interna verksamheten. I många fall behöver man ha rutiner för detta. Nedan ges en kort beskrivning av arbetet med tillgänglighet. Mer information finns i skriften Riktlinjer för tillgänglighet.

1. Läs på om tillgänglighet

Ett bra sätt att starta tillgänglighetsarbetet är att sätta sig in i vad det innebär att göra verksamheten tillgänglig för alla.

2. Framhåll betydelsen av arbetet

Ledningens attityd är avgörande för hur tillgänglighetsarbetet lyckas. Det är av central betydelse att ledningen är målinriktad, engagerad och tydlig. Se också till att frågan är prioriterad i hela organisationen.

För att bekämpa okunskap, negativa attityder och fördomar är det viktigt med kompetensutveckling. Utbildning i tillgänglighetsfrågor bör vara en del av myndighetens kompetensutvecklande insatser. Dessutom bör man samordna tillgänglighetsarbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

3. Utse ansvariga och avsätt budget

Utse nyckelpersoner som har ansvar för att planera och bevaka tillgängligheten för information, lokaler och personal. Tillsätt även någon som är ansvarig för att samordna tillgänglighetsarbetet.

Avsätt resurser för arbetet. Kostnaderna för tillgänglighetsarbetet ska tas i den ordinarie verksamheten, enligt ansvars- och finansieringsprincipen i funktionshinderspolitiken.

4. Anta policy och upprätta handlingsplan

Analysera er verksamhet och ta ställning till vad kraven betyder för er. Beskriv detta i en policy som tydligt markerar hur ni ser på frågan. Policyn kan ingå i handlingsplanen eller vara ett separat dokument. 

Att ta fram en handlingsplan är ett bra sätt att påbörja arbetet med att göra lokaler, kommunikation och information samt övrig verksamhet tillgänglig.

Handlingsplanen bör innehålla:

  • nulägesanalys - där nuläget beskrivs utifrån ett tillgänglighetsperspektiv
  • inventeringar - av information och kommunikation samt lokaler
  • åtgärdsplan med prioriteringar - där det beskrivs vilka åtgärder som ska göras omedelbart och vilka som ska göras på sikt, kostnader för åtgärderna ska också redovisas
  • en plan för uppföljning - hur åtgärderna ska utvärderas.  

5. Genomför förbättringsåtgärderna

Det är viktigt att snabbt komma igång med att förbättra den faktiska tillgängligheten. Se därför till att de prioriterade åtgärderna för information, lokaler och övrig verksamhet genomförs.

När en åtgärd har genomförts ska den redovisas i åtgärdsplanen, inklusive eventuella avvikelser. De genomförda avvikelserna kan ha betydelse för hur liknande åtgärder ska genomföras framöver.

6. Följ upp arbetet och sätt nya mål

Det går alltid att förbättra tillgängligheten. Handlingsplanen är därför inte definitiv utan ändras ständigt. Se till att planen innehåller tidpunkter för uppföljning, utvärdering och revidering.

Senast granskad: 2016-08-19