Tillgänglig information och kommunikation

Tillgänglig information och kommunikation är lätt att läsa, höra, se och förstå.

Tillgänglig information handlar om att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att kommunicera med och att ta del av myndighetens eller organisationens information via tryckta medier, telefon, webb, film och möten.  Se till att upprätta rutiner för hur verksamheten ska göra för att kommunicera och informera på ett tillgängligt sätt.

Skriftlig information

Myndighetstexter ska skrivas på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Texterna ska vara logiskt uppbyggda med sammanfattningar och ordförklaringar. Formgivningen ska underlätta läsningen. Det ska gå att få skriftlig information i alternativa format och versioner, som till exempel i punktskrift och Daisy eller översatt till lättläst svenska. 

Tillgänglig webbplats och e-tjänster

En tillgänglig webbplats uppfyller den internationella standarden WCAG 2.0 nivå AA. Strukturen är tydlig och överskådlig och texten lätt att läsa och anpassad för mediet. Grundläggande information om myndigheten/organisationen ska finnas i vissa alternativa format.

I avsnittet Vägledning för webbutveckling på Post- och telestyrelsens(PTS) webbplats finns bland annat information om hur man gör för att integrera tillgänglighetsperspektivet i webbplatsens förvaltning och utveckling.

Film och TV

Om myndigheten/organisationen producerar en informationsfilm ska också personer med synnedsättning eller hörselskada, samt döva kunna ta del av filmen. Samma krav gäller för intern-tv. Tillgänglig film och TV handlar till exempel om att allt tal textas,  att andra ljud än tal återges med text i annan färg eller med en likvärdig lösning, att det finns en syntolkad version eller att informationen ges på annat sätt.

Telefonsamtal

Kontakter med myndigheter/organisationer sker ofta via telefon. För att detta ska fungera för alla måste det gå att ringa på olika sätt, till exempel med texttelefon. Om myndigheten använder ett så kallat talsvarssystem måste också detta uppfylla vissa kriterier.

Det är inget krav att myndigheter/organisationer ska ha egen text- eller bildtelefon. Men de som har många medborgarsamtal bör dock på sikt förbättra kommunikationen genom totalkonversationslösningar.

Möten, konferenser och andra sammankomster

Möten, konferenser och sammankomster ska hållas i lokaler där alla deltagare, såväl föreläsare som åhörare, kan delta på lika villkor. Personer som använder rullstol ska kunna ta sig till och in i lokalen. Det ska finnas hörselteknisk utrustning och information i alternativa format.

Talare och föreläsare bör informeras om att det är viktigt att de håller sina tider, att de ska tala tydligt och i mikrofon. De ska läsa upp texten och beskriva bilderna i presentationsmaterialet.

Deltagarna bör undvika parfym och andra doftande hygienartiklar.

Tänk på att redan i inbjudan fråga om det finns behov av till exempel teckenspråkstolkning, syntolkning, teleslinga (eller annan anordning med motsvarande funktion), speciell kost samt dokumentation från konferensen på alternativa format.

Informera om tillgängligheten

Ta fram information som beskriver tillgängligheten för publika lokaler och platser som till exempel kommunhuset, museer, sevärdheter, bibliotek, restauranger och hotell. Då kan personen själv avgöra om ett ställe är tillgängligt eller inte. Sådan information är också värdefull fakta för turistguider men också som underlag för annan planering. Kunskaper om hur verkligheten ser ut behövs för att undvika felaktiga beslut som kostar pengar i efterhand.

Senast granskad: 2016-09-12