Uppföljning

Här presenteras några av samhällsområdena som Myndigheten för delaktighet följer upp inom funktionshinderspolitiken.

Arbetsmarknad

Att vara delaktig på arbetsmarknaden är en central förutsättning för goda levnadsvillkor. Bättre ekonomiska förutsättningar kan bidra till bättre hälsa och delaktighet i samhällslivet.

Folkhälsa

Folkhälsoarbetet utgår från att det finns faktorer i livsmiljö, samhällsstruktur och levnadsförhållanden som i sin tur skapar förutsättningar för god hälsa.

Socialpolitik

Socialpolitik handlar om statliga åtgärder för att lösa eller förebygga sociala problem och se till att alla har skäliga levnadsförhållanden.

Utbildning

Att kunna ta del av och att få en utbildning är grundläggande för det framtida deltagandet i samhällslivet och på arbetsmarknaden.

Senast granskad: 2017-01-19