Arbetsmarknad

Att vara delaktig på arbetsmarknaden är en central förutsättning för goda levnadsvillkor. Bättre ekonomiska förutsättningar kan bidra till bättre hälsa och delaktighet i samhällslivet.

Artikel 27 i FN-konventionen formulerar rätten till arbete för personer med funktionsnedsättning på lika villkor som andra. 

Strategiska dokument att använda sig av

Det funktionshinderpolitiska arbetet styrs av olika typer av dokument och policys bland annat:

Strategiska myndigheter inom arbetsmarknadsområdet

Strategin 2011-2016 pekade ut 22 strategiska myndigheter med särskilt ansvar för att genomföra funktionshinderspolitiken. 

På arbetsmarknadsområdet låg det strategiska ansvaret på följande myndigheter:

Ta del av myndigheternas slutrapporteringar:

Lägesbeskrivning av arbetsmarknadsområdet

Statistik från SCB:s och Arbetsförmedlingens arbetskraftsundersökning (AKU) visar att  sysselsättningen är betydligt lägre bland personer med funktionsnedsättning som uppger att de har nedsatt arbetsförmåga i jämförelse med personer med funktionsnedsättning utan nedsatt arbetsförmåga och den övriga befolkningen.

Fler är arbetslösa och det är även mindre vanligt att ha ett heltidsarbete. Samtidigt har fler fått en så kallad funktionshinderkod som ger dem tillgång till särskilda insatser och program avsedda för personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga.

13% av personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga uppger att de är arbetslösa. Detta kan jämföras med 7,6 procent för befolkningen totalt.

24% av de som gått ut gymnasiesärskolan mellan 2001-2011 betecknas vara ”någon annanstans”. Detta innebär att de varken ingår i daglig verksamhet, arbetar eller studerar.

14% av de ungdomar mellan 16-29 år som varken arbetar eller studerar har en funktionsnedsättning. Detta kan jämföras med 7 procent bland övriga ungdomar.

Myndigheten för delaktighets uppföljning av arbetsmarknadsområdet

Myndigheten för delaktighet följer upp insatser från myndigheter, kommuner, landsting och andra aktörer i förhållande till de nationella funktionshinderpolitiska målen.

46% av myndigheterna uppger att de har vidtagit generella åtgärder för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att söka arbete och bli anställda.

63% av kommunerna uppger att de på något sätt använder FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i arbetet med att öka möjligheterna att delta i arbetslivet på lika villkor som andra.

34% av de paneldeltagare som anger att de har stöd på arbetet på grund av sin funktionsnedsättning skulle vilja ha mer stöd än vad de har, framförallt mer tekniska hjälpmedel, personliga assistenter och tolk eller teckentolk.

Myndigheten för delaktighets rapporter inom arbetsmarknadsområdet 

Här kan du läsa de rapporter som Myndigheten för delaktighet har tagit fram och som har koppling till arbetsmarknadsområdet.

Andra myndigheters rapporter inom arbetsmarknadsområdet

Här presenteras rapporter och material från andra myndigheter som berör arbetsmarknadsområdet och som har antingen ett funktionshinderperspektiv, eller innehåller statistik eller kunskap kring personer med funktionsnedsättning. 

Rapporter och material från andra aktörer inom arbetsmarknadsområdet

Här presenteras de rapporter och det material från andra aktörer som berör utbildningsområdet och som har antingen ett funktionshinderperspektiv, eller innehåller statistik eller kunskap kring personer med funktionsnedsättning.

Funktionshindersrörelsen

Högskola/universitet

Senast granskad: 2017-01-19