Folkhälsa

Rätten till hälsa för personer med funktionsnedsättning formuleras i artikel 25 i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Där fastslås att personer med funktionsnedsättning har rätt till bästa möjliga hälsa utan att diskrimineras.

Folkhälsoarbetet utgår från att det finns faktorer i livsmiljö, samhällsstruktur och levnadsförhållanden som i sin tur skapar förutsättningar för god hälsa. 

Strategiska dokument att använda sig av

Det funktionshinderpolitiska arbetet styrs av olika typer av dokument och policys bland annat:

Strategiska myndigheter inom på folkhälsoområdet

Strategin 2011-2016 pekade ut 22 strategiska myndigheter med särskilt ansvar för att genomföra funktionshinderspolitiken.

På folkhälsoområdet låg det strategiska ansvaret på följande myndighet:

Ta del av myndighetens slutrapportering:

Lägesbeskrivning

Den upplevda hälsan är sämre hos personer med funktionsnedsättning än hos den övriga befolkningen, men skillnaderna har minskat under den föregående strategiperioden 2011-2016.

För personer med funktionsnedsättning finns stora skillnader mellan män och kvinnor när det gäller den upplevda hälsan, där män med funktionsnedsättning i större utsträckning ser sin hälsa som god. Dessa könsskillnader återfinns inte hos den övriga befolkningen. Under strategiperioden har dessutom männens upplevda hälsa förbättrats. Detta är en utveckling som inte kan ses hos kvinnor med funktionsnedsättning.

Ohälsan bland personer med funktionsnedsättning är ofta kopplad till sämre utbildning och ekonomi och ett lägre socialt deltagande. En lägre andel anger att de deltar i sociala aktiviteter så som bio, teater  och privata fester. Det är även mindre vanligt att umgås med andra och att ha en nära vän.

Upplevelsen av att vara utsatt är också högre hos gruppen med funktionsnedsättning än hos den övriga befolkningen. Det kan handla om kränkande behandling och fysiskt våld, där det finns ett statistiskt sammanband med dålig hälsa. Kvinnor med funktionsnedsättning är i högre grad utsatta för kränkande behandling än män.

12% i åldern 16-29 år uppger att de har ekonomiska problem. Detta kan jämföras med 4,5 procent bland övriga befolkningen. Det är vanligare att män med funktionsnedsättning uppger att de har ekonomiska problem.

34% uppger att de har ett lågt socialt deltagande jämfört med 15 procent bland övriga befolkningen.

27% i åldersgruppen 16-84 år uppger att de har blivit utsatta för kränkande behandling jämfört med 16 procent bland övriga befolkningen.

Myndigheten för delaktighets uppföljning av folkhälsoområdet

Myndigheten för delaktighet följer upp insatser från myndigheter, kommuner, landsting och andra aktörer i förhållande till de nationella funktionshinderpolitiska målen.

36% av de paneldeltagare som svarade på frågorna om rättsväsendet har under det senaste året känt oro för att bli överfallna, misshandlade eller trakasserade. Oron är störst hos kvinnorna.

62% av de paneldeltagare som svarade på frågorna om ekonomi och merkostnader uppger att de på grund av sin ekonomi har tvingats avstå från fritids- eller nöjesaktiviteter det senaste året.

34% av de paneldeltagare som svarade på frågorna om ekonomi och merkostnader uppger att de inte har råd att varje år ta en veckas semester/ledighet någon annanstans än hemma.

Myndigheten för delaktighets rapporter inom folkhälsoområdet 

Här kan du läsa de rapporter som Myndigheten för delaktighet har tagit fram och som har koppling till folkhälsoområdet.

Andra myndigheters rapporter inom folkhälsoområdet

Här presenteras rapporter och material från andra myndigheter som berör folkhälsoområdet och som har antingen ett funktionshinderperspektiv, eller innehåller statistik eller kunskap kring personer med funktionsnedsättning. 

Rapporter och material från andra aktörer inom folkhälsoområdet

Här presenteras rapporter och material från andra aktörer som berör folkhälsoområdet och som har antingen ett funktionshinderperspektiv, eller innehåller statistik eller kunskap kring personer med funktionsnedsättning.

Funktionshindersrörelsen

Senast granskad: 2017-01-19