Myndighetsenkäten

Myndighetsenkäten är en årlig enkät för att följa upp statliga myndigheternas tillgänglighetsarbete.

En gång om året skickas Myndighetsenkäten till alla statliga myndigheter med fler än tio anställda. Svaren redovisas i webbverktyget Öppna jämförelser samt i årliga rapporter.

Statliga myndigheters verksamhet, information och lokaler ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Enligt förordningen (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken ska det vara möjligt för alla, oavsett funktionsförmåga, att såväl arbeta på myndigheten, som att besöka den.

Senast granskad: 2016-06-09