Rivkraft

Rivkraft är en undersökningspanel med deltagare med funktionsnedsättning som får svara på frågor om hur de upplever sin vardag.

I panelen får deltagarna mellan fyra och sex gånger per år, svara på frågor som rör tillgänglighet och livsvillkor inom exempelvis boende, arbete, transport, idrott och kultur.

Genom paneldeltagarnas svar får vi veta hur funktionshinderspolitiken fungerar i praktiken. Målet är att få kunskap om vad som fungerar bra eller dåligt och vilka förändringar som behöver göras för att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i samhället.

Svaren från Rivkraft ingår som en del i underlaget till vår årliga uppföljning av regeringens strategi för funktionshinderspolitiken. Resultatet från uppföljningen presenteras i rapporten Samlad uppföljning av funktionshinderspolitiken - Hur är läget som överlämnas till regeringen i maj varje år.

Vi söker fler som vill delta i undersökningspanelen Rivkraft.

Senast granskad: 2015-07-10