Samlad uppföljning av funktionshinderspolitiken - Hur är läget?

Personer med funktionsnedsättning har fortfarande sämre levnadsvillkor. Det visar uppföljningen av funktionshinderspolitiken för strategiperioden 2011 – 2016.

Vissa grupper bland personer med funktionsnedsättning är mer utsatta än andra och det är främst inom områdena utbildning, hälsa och arbetsmarknad som de största skillnaderna syns.

Strategin som legat till grund för genomförandet av funktionshinders­politiken har haft betydelse för utvecklingen, men uppföljningen pekar på ett antal brister som behöver beaktas för ett mer effektivt utfall. Bland annat saknas områden som är väsentliga för levnadsvillkor och delaktighet i samhället, exempelvis demokrati och vård och omsorg.

Slututvärderingen av nuvarande strategiperiod samt slutredovisningen av uppdraget om ett samlat uppföljningssystem för funktonshinderspolitiken 2011-2016 lämnades till regeringen 30 juni 2016. Samtidigt lämnades förslag på struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet.

Senast granskad: 2016-08-04