Socialpolitik

Socialpolitik handlar om statliga åtgärder för att lösa eller förebygga sociala problem och se till att alla har skäliga levnadsförhållanden.

Artikel 19 i konventionen fastställer rätten till stöd för att kunna leva ett självständigt liv och delta i samhället. Enligt artikel 20 ska konventionsstaterna underlätta tillgången till hjälpmedel av god kvalitet samt olika former av assistans. Individen ska ha rätt till en tillfredsställande levnadsstandard och social trygghet enligt artikel 28. 

Strategiska dokument att använda sig av

Det funktionshinderpolitiska arbetet styrs av olika typer av dokument och policys bland annat:

Strategiska myndigheter inom socialpolitikområdet

Strategin 2011-2016 pekade ut 22 strategiska myndigheter med särskilt ansvar för att genomföra funktionshinderspolitiken.

På socialpolitiksområdet låg det strategiska ansvaret på följande myndigheter:

Ta del av myndigheternas slutrapporteringar:

Lägesbeskrivning

Andelen personer med assistansersättning och personlig assistans har ökat under perioden 2011-2016. När det gäller insatser enligt LSS är det en större andel män än kvinnor som tar del av dessa. Skillnaden är störst bland barn och unga. Män beviljas också individuellt stöd till högre kostnader än kvinnor, exempelvis när det gäller bostadsanpassning och hjälpmedel.

Könsskillnader finns också inom handikappersättningen och vårdbidraget. Det är exempelvis något vanligare att kvinnor i åldern 19-69 år har handikappersättning. När det gäller vårdbidraget är två av tre barn pojkar. Uppföljningen visar på geografiska skillnader i hur LSS-insatserna fördelas och skillnader i vilken mån kommunerna följer upp sin verksamhet. Samtidigt tillhandahåller fler kommuner information om LSS i olika anpassade format än tidigare. 

2% högre risk att personer med LSS-insatser dör av sin cancer. För kvinnor med LSS-insats och bröstcancer är risken för dödlighet 1,66 gånger vanligare.

18% upplever sin delaktighet som mycket stor i handläggning av sina ärenden hos Försäkringskassan. Ungefär 12 procent upplever sin delaktighet som mycket liten. Det är vanligare att män upplever delaktigheten som mycket stor.

Myndigheten för delaktighets uppföljning av socialpolitikområdet

Myndigheten för delaktighet följer upp insatser från myndigheter, kommuner, landsting och andra aktörer i förhållande till de nationella funktionshinderpolitiska målen.

51% av de paneldeltagare som angivit att de har en LSS-insats anser att kommunernas information om vilka insatser de har rätt till är mycket eller ganska dålig.

83% av de paneldeltagare som angivit att de har en LSS-insats uppger att de är mycket eller ganska nöjda med insatserna.

Myndigheten för delaktighets rapporter inom socialpolitikområdet 

Här kan du läsa de rapporter som Myndigheten för delaktighet har tagit fram och som har koppling till socialpolitikområdet.

Andra myndigheters rapporter inom socialpolitikområdet

Här presenteras rapporter och material från andra myndigheter som berör socialpolitiksområdet och som har antingen ett funktionshinderperspektiv, eller innehåller statistik eller kunskap kring personer med funktionsnedsättning. 

Rapporter och material från andra aktörer med anknytning till socialpolitikområdet

Här presenteras rapporter och material från andra aktörer som berör socialpolitikområdet och som har antingen ett funktionshinderperspektiv, eller innehåller statistik eller kunskap kring personer med funktionsnedsättning.

Ideella föreningar

STIL – Innan levde jag, nu existerar jag: effekter av bristande personlig assistans på livsföring och medborgarskap

Senast granskad: 2017-01-19