Utbildning

Att kunna ta del av och att få en utbildning är grundläggande för det framtida deltagandet i samhällslivet och på arbetsmarknaden.

Rätten till utbildning på lika villkor och utan diskriminering slås fast i FN:s konvention om barnets rättigheter och i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

Strategiska dokument att använda sig av

Det funktionshinderpolitiska arbetet styrs av olika typer av dokument och policys bland annat:  

Strategiska myndigheter inom utbildningsområdet

Strategin 2011-2016 pekade ut 22 strategiska myndigheter med särskilt ansvar för att genomföra funktionshinderspolitiken. 

På utbildningsområdet låg det strategiska ansvaret på följande myndigheter:

Ta del av myndigheternas slutrapporteringar:

Lägesbeskrivning

Av alla elever är det en procent som går i grundsärskola, två procent i gymnasiesärskola och 553 elever går i specialskola. I särvux finns cirka   4 000 elever. För mer information om elever inom de olika skolformerna gå in på skolverkets statistik i tabeller: http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller

Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att det är en betydligt lägre andel personer med funktionsnedsättning som har eftergymnasial utbildning jämfört med befolkningen i övrigt. Folkhälsomyndighetens undersökning Skolbarns hälsovanor pekar på att barn med funktionsnedsättning trivs sämre i skolan, vilket kan bero på att de upplever att de får mindre stöd från lärare och övrig skolpersonal, jämfört med övriga barn.

Drygt hälften av kommunerna uppger i Myndigheten för delaktighets kommunuppföljning att de har styrdokument som innehåller strategier för ökad tillgänglighet och delaktighet för elever med funktionsnedsättning i skolan. Två av tre kommuner anger att de avsätter medel för att förbättra den fysiska tillgängligheten på kommunens grundskolor. 

32% i åldersgruppen 25-64 år uppger att de har eftergymnasial utbildning. Att jämföra med 46,3 procent i övriga befolkningen.

27% av eleverna med funktionsnedsättning uppger att de tycker mycket bra om skolan. Att jämföra med 30 procent bland barn utan funktionsnedsättning.

29% av de grundskoleenheter som granskats av skolinspektionen brister i att utreda stöd skyndsamt där extra anpassningar inte är tillräckliga. För gymnasieenheter är andelen 33%.

Myndigheten för delaktighets uppföljning av utbildningsområdet

Myndigheten för delaktighet följer upp insatser från myndigheter, kommuner, landsting och andra aktörer i förhållande till de nationella funktionshinderpolitiska målen.

77% av Sveriges högskolor/universitet uppger att de har en handlingsplan för ökad tillgänglighet.

58% av kommunerna uppger att de har styrdokument som innehåller strategier för ökad tillgänglighet och delaktighet för elever med funktionsnedsättning i grundskolan.

50% av kommunerna uppger att de under de senaste 4 åren har genomfört utbildning för rektorer inom kommunen för att öka kompetensen kring tillgänglighet och delaktighet inom skolområdet.

Myndigheten för delaktighets rapporter inom utbildningsområdet

Här kan du läsa de rapporter som Myndigheten för delaktighet har tagit fram och som har koppling till utbildningsområdet.

Andra myndigheters rapporter med inom utbildningsområdet

Här presenteras rapporter och material från andra myndigheter som berör utbildningsområdet och som har antingen ett funktionshinderperspektiv, eller innehåller statistik eller kunskap kring personer med funktionsnedsättning.

Rapporter och material från andra aktörer inom utbildningsområdet

Här presenteras rapporter och material från andra aktörer som berör utbildningsområdet och som har antingen ett funktionshinderperspektiv, eller innehåller statistik eller kunskap kring personer med funktionsnedsättning.

Funktionshindersrörelsen

Högskola/universitet

Senast granskad: 2017-01-19