Alternativ telefoni

Videosamtal, chatt eller texttelefoni är några exempel på alternativ telefoni. Dessa sätt att kommunicera gör det möjligt för en person att föra ett telefonsamtal på lika villkor som andra.

De flesta nya mobiltelefoner, surfplattor och datorer innehåller teknik som ger möjlighet till alternativ telefoni med kostnadsfria programvaror. Flera produkter och tjänster är universellt utformade, vilket gör det möjligt att använda dem utan särskilda anpassningar.

Ett exempel på alternativ telefoni är när kommunens vårdplanering sker med hjälp av bildkommunikation. Det kan gälla både för personer i ordinärt boende, i särskilda boenden inom äldreomsorgen och i stöd- och serviceboende. Genom vårdplanering via bildkommunikation kan den enskilde möta biståndshandläggare, omsorgs- eller vårdgivare och eventuellt anhöriga via video- eller webbkamera.

Förskrivna hjälpmedel

Det finns också särskilda lösningar såsom texttelefoner, bildtelefoner och totalkonversationsenheter (när text, ljud och bild kan användas samtidigt i ett samtal). Dessa lösningar anävnds av personer med funktionsnedsättning och förskrivs som hjälpmedel av landstingen.

Personer som är teckenspråkiga kan få en bildtelefon eller totalkonversationsenhet som hjälpmedel. Samtalet kopplas via så kallade förmedlingstjänster. Förmdelningstjänsten förmedlar samtalet och tolkar mellan den som använder alternativ telefoni och den som använder vanlig telefon.

Läs mer:

Vårdguidens webbsida om alternativ telefoni för hjälpmedel vid nedsatt tal och hörsel tar upp bildtelefon, texttelefon, totalkonversation (både bild och text), fax och anhörigtelefon med länkar.

Post och telestyrelsen (PTS) arbetar med att se till att viktiga tjänster inom områdena elektronisk kommunikation och post finns tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. PTS upphandlar ett antal olika tjänster inom elektronisk kommunikation och post. De kan sökas antingen utifrån typ av funktionsnedsättning eller typ av tjänst.

Senast granskad: 2016-12-21