Digital teknik i skolan

Det finns metoder, strategier och teknik att använda i skolan för att stödja, underlätta och kompensera elevers funktionsnedsättningar. För att alla elever oavsett funktionsförmåga ska kunna fullgöra sina studier kan det finnas behov av tekniska hjälpmedel och individuella anpassningar.

Elever behöver uppmuntras till och få pedagogiskt stöd för att upptäcka och använda tekniken på rätt sätt. På skolor som använder teknikstöd på ett strukturerat/rätt sätt i undervisningen minskar skillnaderna mellan olika elevers möjligheter att nå målen.

Hjälpmedel, teknikstöd och lärverktyg kan stödja elever, öka valfriheten och stärka dem i övergången från skola till arbetsliv.

Hjälpmedel och teknikstöd är billiga kompensatoriska åtgärder även när kostnader för kartläggning, introduktion och andra indirekta kostnader är inräknade.

Läs mer:

Digital teknik i skolan är en redovisning av ett regeringsuppdrag om att ge stöd till elever med kognitiva svårigheter. I samband med uppdraget gjordes även en undersökning av kostnader, vinster och samhällsekonomiska effekter av satsning på teknikstöd i skolan.

Hjälpmedelsinstitutet undersökte 2013 kostnader, vinster och samhällsekonomiska effekter av satsning på teknikstöd i skolan. Studien utgår från fallbeskrivningar.

Hjälpmedelsinstitutet drev under åren 2010–2014 projektet Vägar till arbete. Projektet drevs med stöd från Allmänna arvsfonden och syftet var att undersöka om teknikstöd kan underlätta i skolan för elever med kognitiva svårigheter.

I samband med projektet togs även en idéskrift fram för skolhuvudmän och gymnasieskolor om hur de kan agera för att underlätta övergången till arbetslivet för elever i behov av särskilt stöd.

Inom ramen för projektet gjordes även en socioekonomisk analys av de tänkbara och möjliga samhällsekonomiska effekterna av ett fungerande stöd med utgångpunkten i vägen från skola till arbete.

På Myndigheten för delaktighets hemsida finns ett flertal rapporter och analyser av skolfrågan utifrån ett perspektiv med full delaktighet för alla. Nedan är en länk med en sammanställning av publikationer inom skolområdet.

Hjälpmedelsinstitutet, genom regeringsuppdraget Teknikstöd i skolan, har tagit fram ett utbildningsmaterial som finns samlat på en webbplats. Projektets syfte har varit att med teknikstöd stärka elever med kognitiva svårigheter för att skapa lika villkor till utbildning och framtida arbete.

Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det görs genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. På Specialpedagogiska myndighetens hemsida går det att läsa om de olika typer av stöd som erbjuds.

Senast granskad: 2016-12-21