Rapporter och utredningar

På den här sidan har vi samlat rapporter och annat material som har tagits fram av Myndigheten för delaktighet inom området välfärdsteknik. Alla MFD:s rapporter är sökbara via publikationer på mfd.se.

Erfarenheter från införandet av e-hemtjänst som komplement till traditionell hemtjänst i Västerås stad. Delar av arbetet har genomförts inom Teknik för äldre.

Slutredovisning från Hjälpmedelsinstitutet av regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar.

Redovisning till regeringen av ett uppdrag om digitala tjänster och digital välfärdsteknik inom socialtjänst och den kommunala hemsjukvården.

Frågeformulär som hjälp för etisk bedömning vid användning av välfärdsteknologi för personer med nedsatt beslutsförmåga.

Handlingsplanen är Myndigheten för delaktighets slutredovisning till regeringen av ett uppdrag om att ta fram en plan för standardisering inom myndigheten.

Från 2013 inför Västerås stad e-hemtjänst som ett komplement till traditionell hemtjänst. En kort information om välfärdsteknologi från Teknik för äldre.

Delrapport av ett regeringsuppdrag om en nationell digital plattform.

Kartläggning av samhällsekonomiska nordiska studier inom området välfärdsteknologi genomförd under 2014 av nationalekonom Åke Dahlberg på uppdrag av Hjälpmedelsinstitutet.

Slutredovisning från Hjälpmedelsinstitutet av regeringsuppdraget Teknik för äldre II.

Redovisning av ett regeringsuppdrag som handlat om teknisk utveckling inom vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga.

Delrapport från uppdrag om att minska tvång och begränsningar med hjälp av välfärdsteknologi (ny teknik och hjälpmedel) och miljöanpassningar inom vård och omsorg.

Redovisning av ett regeringsuppdrag som handlade om att utreda förutsättningarna för att införa en webbaserad informationstjänst om konsumentprodukter.

Kartläggning av hur it och teknikstöd används inom äldreomsorgen. 288 av 290 kommuner ingår i undersökningen som genomförts på uppdrag av regeringen.

Goda exempel från särskilt boende och daglig verksamhet för personer med nedsatt beslutsförmåga.

Lägesrapport om välfärdsteknik till Socialstyrelsen gjordes av SICS Swedish ICT om utmaningar och möjligheter med digitala vård-­ och omsorgstjänster.

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en rapport med avsikt att öka kunskapen hos kommuner, landsting och regioner samt vara ett stöd i effektiviseringen av inköpen av hjälpmedel och välfärdsteknik.

Senast granskad: 2016-12-21