Innovation

Innovation handlar om nya eller bättre sätt att skapa värden som svarar mot behov och efterfrågan. Det kan till exempel vara ekonomiska, sociala eller miljömässiga värden.

En innovation kan handla om en ny eller väsentligt förbättrad vara, produkt, tjänst eller process. Det kan också vara nya sätt att styra, organisera, ersätta eller följa upp, bedriva politik, samverka eller medverka.

Inom funktionshinderområdet finns en hel del utmaningar för individer och samhälle, men också stora möjligheter till att lösa problem och skapa nytt. Behov av förnyelse och att göra saker på nya och bättre sätt finns inom i princip alla områden.

Välfärdsteknologi är ett område som har präglats av mycket innovationsarbete under det senaste decenniet. Teknikutvecklingen har möjliggjort nya sätt att lösa befintliga och kommande utmaningar och skapa värde för individer och samhälle. Ny teknik skapar inte i sig självt något värde. Värdet uppstår när användare och verksamheter har nytta av den.

Att arbeta innovativt i verksamhet i syfte att förbättra för användarna och organisationer kan innebära stora utmaningar. Innovation inom välfärdsteknologiområdet innebär ett arbete med användare och ett stort antal aktörer inom en rad discipliner så som: teknik, organisation, ekonomi, juridik och etik. 

Läs mer:

Vinnova som är Sveriges innovationsmyndighet har utvecklat program och utlysningar som stärker innovationsförmågan hos särskilda målgrupper.

Post- och telestyrelsen (PTS) är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige. PTS har i uppdrag att arbeta för ökad tillgänglighet och användarbarhet inom elektronisk kommunikation och post, bland annat arrangeras PTS årliga innovationstävling.

Forte är ett statligt forskningsråd som finansierar vetenskaplig forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd. Fortes har årliga öppna utlysningar för ansökningar inom ansvarsområden som: hälsa, arbetsliv och välfärd.

Senast granskad: 2016-12-21