Vinnovas testbäddar inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova har gjort satsningar inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg genom att finansiera testbäddar.

Syftet är att ge stöd för att utveckla och etablera testbäddar som skulle möjliggöra för innovatörer att utveckla, testa och införa olika typer av innovationer inom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. Testbäddar är en arena för möten mellan innovatörer och blivande användare av deras innovationer.

Innovationer inom äldreomsorgen i Västerås

I samverkan med VINNOVA etablerar Västerås stad MISTEL (Mötesplats för Innovation i Samverkan – TEstbädd för Livskvalitet), en testbädd för innovationer inom äldreomsorgen. Projektet är treårigt och startade i september 2013. Målsättningen är att testbädden efter den tiden ska vara etablerad med varaktig finansiering.

MISTEL är öppen för innovationer som bidrar till att äldre personer och personer med en funktionsnedsättning får ett självständigt och välbefinnande liv samt för innovationer som bidrar till en god kommunalt finansierad vård och omsorg. Innovationen kan vara en produkt eller en tjänst men även en arbetsmetod eller en organisatorisk lösning.

MISTEL-projektet drivs tillsammans med ett stort nätverk av samarbetspartners. Det handlar om allt från företag som jobbar med utveckling, företagsstödjande organisationer och högskola till vårdgivare och pensionärsorganisationer.

Smarta äldre i Örebro

Örebro kommun har en testbädd där det utifrån slutanvändarnas behov går att fånga idéer, testa/utveckla, underlätta för kommersialisering och exponering av nya smarta tekniska lösningar som förlänger äldres möjlighet att bo i hemmiljö med bibehållen självständighet som kallas ”Smarta äldre”.

Testmiljö Norrköping

Norrköpings kommun har en testbädd som heter ”Testmiljö Norrköping” och syftar till att bygga en struktur för tester och etablera bostadsområdena Vilbergen och Såpkullen i Norrköping som en testmiljö som främjar äldres självständighet och kvarboende. Målsättningar är att utvärdera produkter, tjänster och arbetssätt genom testning av olika lösningar och etablera en installationsbas av främst surfplattor och erbjuda tester av appar i sin rätta miljö

AllAgeHub i Göteborgsregionen

AllAgeHub är ett forsknings-, innovations- och utvecklingscenter för tillgängliga boendemiljöer och välfärdsteknik som delvis finansieras med projektmedel från Vinnova. AllAgeHub kommer att innehålla en fysisk och virtuell inspirationsmiljö där produkter och tjänster visas upp.

Målet är att också vara en lärmiljö med kurser, seminarier och konferenser, en forskningsarena för tvärvetenskapliga forskningssamarbeten, en innovationsmiljö med bland annat labb och testbäddar. AllAgeHub vill vara en idésluss som identifierar, fångar upp och preciserar problem, utmaningar, lösningar och förbättringsområden från deltagande parter.

Senast granskad: 2016-12-22