Varför välfärdsteknologi?

Välfärdsteknologi och välfärdsteknik ska bidra till ökad delaktighet, självständighet, aktivitet och trygghet för alla individer, oavsett funktionsförmåga, ålder eller kön.

Digital teknik skapar nya möjligheter för individer att vara delaktiga i samhället med förbättrade levnadsvillkor. Det skapar också möjligheter för kommuner, landsting och andra aktörer att bedriva verksamhet på ett effektivt sätt. Välfärdsteknik kan frigöra resurser och bland annat möta de demografiska utmaningar vi står inför.

Mänskliga rättigheter

Att kunna vara delaktig i samhället är en fråga om mänskliga rättigheter. I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning framgår det att konventionsstatarena åtar sig att säkerställa och främja delaktighet för alla personer med funktionsnedsättning. Det innebär bland annat att alla, oavsett funktionsförmåga, ska ha tillgång till informations- och kommunikationsteknik.

Samhällsekonomiska kalkyler

Nyttokostnadsstudier inom området välfärdsteknologi visar att välfärdsteknik är till nytta för användarna och i många fall samhällsekonomiskt lönsamt.

Myndigheten för delaktighet har tagit fram ett verktyg, Välfärdsteknologisnurran, som stödjer kommuner att kalkylera för investeringar och effektiviseringar vid införande av välfärdsteknik.

Läs mer:

En rapport som visar att det bara tar ett och ett halvt år innan kommuner och landsting som bekostar hjälpmedel får täckning för sina kostnader. Hjälpmedel i fokus.

Samhällsekonomiska nordiska studier inom området välfärdsteknologi. En kartläggning genomförd under 2014 av nationalekonom Åke Dahlberg på uppdrag av Hjälpmedelsinstitutet.

Hjälpmedelsinstitutet har undersökt kostnader, vinster och samhällsekonomiska effekter av satsning på teknikstöd i skolan. Studien utgår från fallbeskrivningar.

Västerås kommun redovisar i en rapport sitt projekt Behovsstyrt IKT-stöd som förberedde införandet av e-hemtjänst. Kommunen har också tagit fram en rapport med prognos för kostnadsminskningar och ett dokument för att kunna göra egna uträkningar.

Senast granskad: 2016-12-21